ABC DEFGHIJKL MNOPRS – Š – TUVZ – Ž

A

Akreditiv je instrument plaćanja kojim pošiljatelj naloga za plaćanje akreditiva stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete tj. obveze prema pošiljatelju naloga akreditiva.

Amortizacija duga se utvrđuje prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa, te označava otplatu duga i plaćanje pripadajućih kamata.

Anuitet (lat. godina) označava slijed jednakih zajmova u jednakim vremenskim razdobljima, s jednakim kamatnim obračunima. Označava periodične uplate ili isplate, a najčešće se odnosi i opisuje obročna plaćanja.

Avans ili predujam je novčana svota koju jedna ugovorna strana polaže na račun drugoj ugovornoj strani prije ispunjena obveza. Odnosi se na određenu vrstu garancije da će se dogovorena ugovorna obveza i izvršiti, te ne predstavlja djelomično ili u cijelosti ispunjenu obvezu.

B

Kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Zabrana isplate i prijenosa novčanih sredstava s računa ovršenika, osim izvršenja naloga na temelju Zakona. Odnosno, obustava korištenja sredstava na računu privatne ili pravne osobe.

Bruto iznos u ekonomskom smislu je iznos prije obračuna. Postoje dvije vrste takvih iznosa: bruto 1 i bruto 2.
Bruto 1 iznos na platnoj listi je iznos na koji se obračunavaju porezi, prirezi i mirovinsko, dok Bruto 2 iznos predstavlja iznos koji poslodavac mora zaraditi kako bi zaposleniku mogao isplatiti neto iznos, jednostavnije rečeno, to je ukupni trošak nečijeg zaposlenja i ujedno ukupna plaća.

Budžet ili Proračun je plan (spisak) prihoda i rashoda u budućem razdoblju čija nužnost se javlja zbog nejednakog priljeva prihoda i rashoda.

B2B (business to business) označava poslovanje između dvije tvrtke pri čemu jedna tvrtka osigurava dobra i usluge drugoj tvrtki. B2C (business to customer) označava poslovanje u kojoj tvrtka dostavlja dobra i usluge fizičkim osobama.

C

Cesija ili ustup tražbine se zasniva na tri moguće pravne osnove i predstavlja prijenos potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika na novog vjerovnika, pri čemu dužnik i tražbina ostaju nepromijenjeni.

D

Kredit s rokom povrata sredstava dužim od godine dana sa svojstvom veće kamatne stope nego što imaju kratkoročni krediti i potrebom za većim pokrićem radi povećanog rizika, odnosno prenošenja veće novčane mase.

Dospijeće označava vremensko razdoblje u kojem je pravna ili fizička osoba dužna podmiriti nastale obaveze na temelju zakona ili ugovora.

Dopušteno prekoračenje (“dopušteni minus”) je korištenje kratkoročnog kredita koji banke odobravaju svojim klijentima. To znači da kreditno sposobna osoba može koristiti određene svote novca iznad razine svojih primanja, ali do određenog iznosa.

Fizička ili pravna osoba koja nekome nešto duguje, obično izraženo u određenom novčanom iznosu. Dužnik je obvezan vratiti iznos vjerovniku u određenom roku, obično uz kamate. Kada se dug plati, obveza prestaje postojati.

E

Efektivna kamatna stopa pojednostavljeno je realna cijena kredita koja se izračunava na jedinstven način prema propisima HNB-a.

Evidentna kamata je iznos kamate na datum između posljednjeg dospijeća kamate i prvog sljedećeg datuma dospijeća kamate.

F

Faktoring se općenito odnosi na prodaju potraživanja proizašlih od prodaje dobara i usluga prije njihova dospijeća, tj. odmah po fakturiranju. Kupac je faktor. Faktor plaća korisniku u zamjenu za prodaju. Sve druge obveze koje faktor može preuzeti u ime tvrtke ovise o ugovoru.

Fiksna kamatna stopa je jedinstvena kamatna stopa koju dogovaraju vjerovnik i potrošač u ugovoru o kreditu. Fiksna kamatna stopa se može dogovoriti za cjelokupno trajanje ugovora ili za određeno razdoblje.

Financijska agencija (FINA) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Iako je u državnom vlasništvu, posluje isključivo na tržišnom principu.

Financijska kriza označava nenadani gubitak nominalne vrijednosti financijske imovine.

Najveća financijska institucija, posrednik na financijskom tržištu je banka. Za više pogledaj pod „banka“.

G

Gotovina (kolokvijalno keš) je plaćanje gotovim novcem što označava fizičku upotrebu kovanica i novčanica između pravnih i fizičkih osoba.

H

Središnja banka Republike Hrvatska koja je određena Ustavom Republike Hrvatske.

I

 Imovina je svaka dobrina koju pravna ili fizička osoba posjeduje. Može se podijeliti na pokretnu (prijevozna sredstva) i nepokretnu (kuća, vikendica…), materijalnu i nematerijalnu, pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektroničke ili digitalne, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u imovini.

Internet bankarstvo opisuje procese kojima korisnik može obavljati transakcije elektroničkim putem bez posjećivanja banke.

J

Jamac se tretira kao su-korisnik, ali ne sve dok glavni korisnik nije ispunio svoje obveze plaćanja, iako je to od njega zatraženo i opomenut je na odgovarajući način.

Javni bilježnik je osoba koja je po Zakonu i/ili nalogu suda ovlaštena samostalno poduzimati radnje u ovršnom procesu. Javni bilježnik ima ovlasti suda sve dok ne dođe do spora, odnosno do trenutka kada se ovršni proces upućuje nadležnom sudu.

Jedinstveni identifikacijski podatak je jedinstveni matični broj fizičke ili pravne osobe koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku. Pomoću njega se na temelju dostupnih podataka nedvojbeno može utvrditi osobni identifikacijski broj osobe.

K

Kredit s rokom povrata sredstava kraćim od godine dana koji povećava novčanu masu različitih poslovnih potreba.

Naplata financijskih potraživanja koja naplaćuje agencija za naplatu potraživanja u ime vjerovnika.

L

Likvidnost je svojstvo koje označava sredstva koja se mogu pretvoriti u novac bez gubitka nominalne vrijednosti, a mjeri se koeficijentom. Sposobnost pravnih osoba da pravovremeno ispunjavaju svoje obaveze. Na primjer, ako potrošite manje novca nego što ste zaradili znači da ste likvidni.

M

Nalog kojim jedna strana nalaže drugoj plaćanje određenog iznosa potpisniku ili trećoj strani. Primjer mjenice je ček, u kojem vlasnik računa naređuje banki da donosiocu plati određeni iznos.

Dokument u kojem jamac jamči preuzimanje financijske odgovornosti ako korisnik kasni s plaćanjem, a to jamči mjenicom. Jamac ima iste odgovornosti za plaćanje mjenice kao i korisnik.

N

Javlja se kada dužnik ne može platiti iznos koji duguje jednom ili više vjerovnika.

Nenaplativi krediti su potraživanja proizašla iz kreditnog ugovora koja nisu plaćana bez obzira što su dospjela i plativa.

Nenaplativa potraživanja su potraživanja koja nisu plaćena iako su dospjela i plativa. Nenaplativa potraživanja često se nazivaju nenaplativim kreditima čak i ako temeljni ugovor nije ugovor o kreditu.

Nominalna kamatna stopa je propisana Zakonom o potrošačkom kreditiranju i osnovna je kamatna stopa koja se iskazuje kao godišnja kamatna stopa. U kraćim vremenskim razdobljima podliježe promjenama i zato ju je potrebno izračunati, a ugovara se kao fiksna ili promjenjiva.

O

Pojam koji se može upotrebljavati umjesto pojma „dužnik”. Obveznik se često upotrebljava u širem smislu koji, između ostalog, uključuje i jamce.

Očevidnik blokade je baza podataka u kojoj dužnik (ovršenik), na zahtjev upućen Fini , ima uvid u primljene, vraćane, izvršene i neizvršene osnove za plaćanje. Pojednostavljeno, u očevidniku se nalaze informacije o dužnikovom vjerovniku (kome dužnik duguje novac), visini dugovanja (potraživanja vjerovnika), o tome kad je dugovanje nastalo… To je dokument u elektroničkom obliku i dostupan je isključivo dužniku i/ili opunomoćeniku na kojeg se ti podaci odnose.

Osnova za plaćanje može biti:
• ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti;
• ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom;
• ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku;
• zadužnica;
• bjanko-zadužnica;
• europski ovršni naslov i europski platni nalog;
• obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine;
• rješenje o ovrsi;
• rješenje o osiguranju;
• nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu;
• nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku;
• svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Vjerovnik prodaje potraživanje, uključujući i prava koja proizlaze iz tog potraživanja, trećoj strani.

Prisilnom naplatom vjerovnik koristi pravosudni sustav za naplatu svojih potraživanja. Cilj prisilne naplate je naplata potraživanog iznosa iz imovine korisnika uključujući, na primjer, budući prihod iz kojeg se vjerovnik može (djelomično) naplatiti putem akreditiva na plaću. Vjerovnik može pokrenuti postupak prisilne naplate kada dužnik primi odluku o ovrsi na temelju sudske odluke.

Sudski ovrhovoditelji su osobe kojima je povjereno provođenje sudskih ovrha s ciljem naplate nenaplaćenih potraživanja. Njihove dužnosti i ovlasti razlikuju se od države do države.

Ovršenik (dužnik) je osoba protiv koje ovrhovoditelj pokreće postupak (ovrhu) radi ostvarivanja svojeg potraživanja, odnosno kako bi naplatio dug za uslugu koju je dužnik već konzumirao i koristio, na osobni zahtjev.

Ovršne isprave su: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga i ovjerovljena privatna isprava.
Vjerodostojne isprave su:
– Ovršna sudska odluka (presuda, rješenje, platni nalog),
– Ovršna sudska nagodba (nagodba sklopljena u postupku pred sudom),
– Ovršna odluka arbitražnog suda, Vodič kroz ovršni postupak ,
– Ovršna odluka donesena u upravnom postupku (rješenje, zaključak i nagodba donijeti od tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima),
– Ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,
– Nagodba sklopljena pred sudovima časti pri komorama u RH,
– Zadužnica.

Ovršni postupak provode sudovi i javni bilježnici kako bi prisilno naplatili dug na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (pogledaj pojam Ovršne i vjerodostojne isprave).

P

Prisilnom naplatom vjerovnik koristi pravosudni sustav za naplatu svojih potraživanja. Cilj prisilne naplate je naplata potraživanog iznosa iz imovine korisnika uključujući, na primjer, budući prihod iz kojeg se vjerovnik može (djelomično) naplatiti putem akreditiva na plaću. Vjerovnik može pokrenuti postupak prisilne naplate kada dužnik primi odluku o ovrsi na temelju sudske odluke.

Zakonom priznato potraživanje od korisnika nakon isporuke dobara i usluga. Obično se javlja u obliku neplaćenih računa ili neotplaćenih kredita.

Predmet ovrhe su sva zakonski određena materijalna i nematerijalna dobra ovršenika (dužnika) na kojima se, prema Zakonu, ovrha može provesti. Tako predmet ovrhe mogu biti novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, dionice, mjenice, ali ne i odjeća, obuća…

R

Rata je način otplate kredita. Iznos glavnice je unaprijed definiran, a iznos kamate se obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća, pa su tako i obroci otplate nejednaki.

Faktoring bez preuzimanja odgovornosti za neplaćanja potraživanja (tj. bez kreditne zaštite) zove se „regresni faktoring“. Bezregresni faktoring, poznat i kao „pravi faktoring”, znači kako faktor preuzima rizik neplaćanja i upravlja svim postupcima u vezi s naplatom potraživanja.
Ako kupac zahtijeva punu kreditnu zaštitu pri čemu sam preuzima odgovornost za upravljanje potraživanjem, tada se upotrebljava pojam „obrnutog” ili dobavljačkog faktoringa.
(Pogledajte također: faktoring)

Rješenje o ovrsi označava rješenje kojim se u cijelosti ili djelomice prihvaća ovršni prijedlog. Rješenje se može i izvršiti po službenoj dužnosti kojom se određuje ovrha.

S

Stečaj nastupa kada pravna ili fizička osoba nisu sposobne plaćati svoje dugove, a prethodno nisu uspjele postići dogovor s vjerovnicima. Tada se objavi stečaj u kojem se imovina pravne ili fizičke osobe likvidira, jednostavnije rečeno prodaje, a pritom se primici od prodaje koriste za naplatu vjerovnika.

SWIFT broj služi za identifikaciju banaka i financijskih institucija u međunarodnoj mreži između više od 250 banaka i 15 zemalja, a cilj mu je identifikacija banaka i institucija u međunarodnom prometu. Svaka banka u Hrvatskoj ima svoj SWIFT broj koji sadrži između 8 i 11 znakova.

Sudski ovršitelj je sudski službenik koji po nalogu suda neposredno donosi presude, osim u sljedećim slučajevima: presude o skrbi o maloljetniku, presude u predmetima zaštite od obiteljskog nasilja, presude institucija Europske unije, stranih presuda.

T

Transfer je pravni akt kojim se  vlastito pravo na materijalnu ili nematerijalnu imovinu na neku drugu pravnu ili fizičku osobu. Na primjer ako imate svotu novca u kunama i želite njihovu protuvrijednost u eurima vi ćete napraviti transfer iz jedne valute u drugu.

Tražbina je zahtjev i zakonsko pravo vjerovnika koji mu dužnik mora ispuniti, odnosno pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje.

U

Definira prijenos financijskih potraživanja od vjerovnika na treću stranu (uključujući i sva navedena prava). Novi vjerovnik dužan je o prijenosu obavijestiti korisnika. Pristanak korisnika nije potreban kako bi prijenos bio valjan.

Ugovorom o nalogu obvezuje se i ovlašćuje agent za obavljanje određenih zadataka u ime korisnika (npr. ovlaštenje kojim korisnik naređuje agentu da obavi naplatu potraživanja u njegovo ime). Agent općenito ima pravo primanja naknade za svoj trud i obvezu provođenja zaduženja u skladu s uputama klijenta.

Ugovor između vjerovnika i korisnika ili između korisnika i agencije za naplatu potraživanja za plaćanje obveze u ratama tijekom određenog razdoblja.

Pogledajte „ugovor o obročnom plaćanju”.

Upravljanje potraživanjima su aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem naplate potraživanja (dugovanja) za isporučenu robu ili uslugu.

V

Vjerovnik je pravna ili fizička osoba koja nije primila novac za isporučenu robu ili izvršenu uslugu. Primjerice, kupac je naručio odjeću putem internetske trgovine. Sve dok ne plati, on je dužnik, a vjerovnik je tvrtka koja upravlja internetskom trgovinom.

Vjerovnici iz grupe I. su Republika Hrvatska, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i vjerovnici koji se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave.

Vjerovnici iz grupe II. su  jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali  proračunski i izvanproračunski korisnici njihovih proračuna. Ovoj skupini vjerovnika pripadaju i financijske institucije, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Ž

Žiro račun je transakcijski račun na kojemu transakcije podliježu nadzoru po osnovi fiskalnih obveza, a otvaraju se u svrhu povremenih, neredovitih novčanih primitaka.

Životno osiguranje je oblik dugoročne štednje koje osigurava od nepredvidljivih životnih događaja kao što su smrt, nenadana nemogućnost za rad i bolest. Uplaćena svota se isplaćuje po isteku police osiguranja ili u jednome od ugovorenih slučajeva.

ABC DEFGHIJKL MNOPRS – Š – TUVZ – Ž