© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

Abeceda Financija

A BCDE FGH I Š UŽ

A

Akreditiv je instrument plaćanja kojim pošiljatelj naloga za plaćanje akreditiva stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete tj. obveze prema pošiljatelju naloga akreditiva.

Amortizacija duga se utvrđuje prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa, te označava otplatu duga i plaćanje pripadajućih kamata.

Slijed jednakih uplata ili isplata obveze. Sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa glavnice i kamate u anuitetu mijenja se tijekom razdoblja otplate. Na početku otplate kredita u anuitetu je veći udio kamate u odnosu na glavnicu (jer je i glavnica na koju se obračunava kamata u tom  razdoblju veća) te se smanjuje sa svakim sljedećim anuitetom (jer se postepeno smanjuje i iznos glavnice na koju se kamata obračunava).

Avans ili predujam je novčana svota koju jedna ugovorna strana polaže na račun drugoj ugovornoj strani prije ispunjena obveza. Odnosi se na određenu vrstu garancije da će se dogovorena ugovorna obveza i izvršiti, te ne predstavlja djelomično ili u cijelosti ispunjenu obvezu.

B

Kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Zabrana isplate i prijenosa novčanih sredstava s računa ovršenika, osim izvršenja naloga na temelju Zakona. Odnosno, obustava korištenja sredstava na računu privatne ili pravne osobe.

Bruto iznos u ekonomskom smislu je iznos prije obračuna. Postoje dvije vrste takvih iznosa: bruto 1 i bruto 2.
Bruto 1 iznos na platnoj listi je iznos na koji se obračunavaju porezi, prirezi i mirovinsko, dok Bruto 2 iznos predstavlja iznos koji poslodavac mora zaraditi kako bi zaposleniku mogao isplatiti neto iznos, jednostavnije rečeno, to je ukupni trošak nečijeg zaposlenja i ujedno ukupna plaća.

Iznos mjesečnog primanja u čiji se izračun uključuje mirovinsko osiguranje, porezi i prirez. U financijama i računovodstvu koristi se i pojam ‘bruto 1’ (to je iznos koji je naveden na vrhu platne liste, ali ne i na izvatku tekućeg računa). Postoji i ‘bruto 2’ (iznos već od onoga koji je naveden na isplatnoj listi).

Ukupni iznos koji poslodavac plaća na ime zaposlenja radnika. To je zapravo ukupni trošak koji poslodavac izdvaja za mjesečna primanja zaposlenika.

Ponekad se naziva i plan (ili procjena) prihoda i troškova za neko razdoblje u budućnosti. Budžet je dobar način planiranja jer prihodi i troškovi ne nastaju u istom trenu.

C

Cesija ili ustup tražbine se zasniva na tri moguće pravne osnove i predstavlja prijenos potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika na novog vjerovnika, pri čemu dužnik i tražbina ostaju nepromijenjeni.

D

Vremenski period odnosno dan do kojeg kredit, rata kredita, vrijednosni papir ili neka druga obveza treba biti plaćena.

Iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje klijentu na temelju ugovora o tekućem računu. Dopušteno prekoračenje na računu (obično na tekućem računu) jedan je od oblika kredita.

Svaka fizička ili pravna osoba koja je preuzela određenu obvezu i dužna je izvršiti određenu činidbu prema vjerovniku. Uobičajeno je da se odnos vjerovnika i dužnika potvrdi ugovorom koji definira preuzete obveze i rokove ispunjenja.

E

Efektivna kamatna stopa, predstavlja stvarnu cijenu kredita pojedine banke koja uključuje i ostale troškove kredita poput naknada i ostalih izravnih troškova.

F

Fiksna kamatna stopa je jedinstvena kamatna stopa koju dogovaraju vjerovnik i potrošač u ugovoru o kreditu. Fiksna kamatna stopa se može dogovoriti za cjelokupno trajanje ugovora ili za određeno razdoblje.

Financijska agencija (FINA) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Iako je u državnom vlasništvu, posluje isključivo na tržišnom principu.

Najveća financijska institucija, posrednik na financijskom tržištu je banka. Za više pogledaj pod „banka“.

G

Gotovina je plaćanje gotovim novcem što označava fizičku upotrebu kovanica i novčanica između pravnih i fizičkih osoba.

H

Središnja banka Republike Hrvatska koja je određena Ustavom Republike Hrvatske.

I

Imovina je svaka dobrina koju pravna ili fizička osoba posjeduje. Može se podijeliti na pokretnu (prijevozna sredstva) i nepokretnu (kuća, vikendica…), materijalnu i nematerijalnu, pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektroničke ili digitalne, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u imovini.

J

Subjekt koji jamči za drugoga, odnosno za drugoga pruža materijalnu garanciju ili pokriće u novcu pred trećim stranama (npr. pred onim koji daje kredit); što znači da umjesto glavnog dužnika može preuzeti otplatu obaveze za koju jamči

Javni bilježnik je osoba koja je po Zakonu i/ili nalogu suda ovlaštena samostalno poduzimati radnje u ovršnom procesu. Javni bilježnik ima ovlasti suda sve dok ne dođe do spora, odnosno do trenutka kada se ovršni proces upućuje nadležnom sudu.

K

Određeni novčani iznos koji se odobrava korisniku kredita na određeni rok i s određenom cijenom.

Kredite po namijeni dijelimo na:
Namjenski krediti – krediti kod kojih je točno određena namjena korištenja sredstava (npr. stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni)
Nenamjenski krediti – krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava npr. gotovinski krediti,  hipotekarni krediti i sl.

L

Sposobnost pretvaranja imovine u gotov novac odnosno sposobnost podmirenja obveza koje dospijevaju u (vrlo) kratkom roku.

M

Nalog kojim jedna strana nalaže drugoj plaćanje određenog iznosa potpisniku ili trećoj strani. Primjer mjenice je ček, u kojem vlasnik računa nalaže banci da donosiocu plati određeni iznos.

Dokument u kojem jamac jamči preuzimanje financijske odgovornosti ako korisnik kasni s plaćanjem, a to jamči mjenicom. Jamac ima iste odgovornosti za plaćanje mjenice kao i korisnik.

N

Iznos mjesečnih primanja koji u radnik prima na račun. Izračuna se na način da se od bruto iznosa umanje davanja na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje, porez, prirez…

Nominalna kamatna stopa je propisana Zakonom o potrošačkom kreditiranju i osnovna je kamatna stopa koja se iskazuje kao godišnja kamatna stopa. U kraćim vremenskim razdobljima podliježe promjenama, a ugovara se kao fiksna ili promjenjiva.

O

Pojam koji se može upotrebljavati umjesto pojma „dužnik”. Obveznik se često upotrebljava u širem smislu koji, između ostalog, uključuje i jamce.

Očevidnik blokade je baza podataka u kojoj dužnik (ovršenik), na zahtjev upućen Fini , ima uvid u primljene, vraćane, izvršene i neizvršene osnove za plaćanje. Pojednostavljeno, u očevidniku se nalaze informacije o dužnikovom vjerovniku (kome dužnik duguje novac), visini dugovanja (potraživanja vjerovnika), o tome kad je dugovanje nastalo… To je dokument u elektroničkom obliku i dostupan je isključivo dužniku i/ili opunomoćeniku na kojeg se ti podaci odnose.

Osnova za plaćanje može biti:
• ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti;
• ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom;
• ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku;
• zadužnica;
• bjanko-zadužnica;
• europski ovršni naslov i europski platni nalog;
• obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine;
• rješenje o ovrsi;
• rješenje o osiguranju;
• nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu;
• nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku;
• svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Vjerovnik prodaje potraživanje, uključujući i prava koja proizlaze iz tog potraživanja, trećoj strani.

Postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici.

Sudski ovrhovoditelji su osobe kojima je povjereno provođenje sudskih ovrha s ciljem naplate nenaplaćenih potraživanja. Njihove dužnosti i ovlasti razlikuju se od države do države.

Ovršenik (dužnik) je osoba protiv koje ovrhovoditelj pokreće postupak (ovrhu) radi ostvarivanja svojeg potraživanja, odnosno kako bi naplatio dug za uslugu koju je dužnik već konzumirao i koristio, na osobni zahtjev.

Ovršne isprave su: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga i ovjerovljena privatna isprava.
Vjerodostojne isprave su:
– Ovršna sudska odluka (presuda, rješenje, platni nalog),
– Ovršna sudska nagodba (nagodba sklopljena u postupku pred sudom),
– Ovršna odluka arbitražnog suda, Vodič kroz ovršni postupak ,
– Ovršna odluka donesena u upravnom postupku (rješenje, zaključak i nagodba donijeti od tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima),
– Ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,
– Nagodba sklopljena pred sudovima časti pri komorama u RH,
– Zadužnica.

Ovršni postupak provode sudovi i javni bilježnici kako bi prisilno naplatili dug na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (pogledaj pojam Ovršne i vjerodostojne isprave).

P

Zakonom priznato potraživanje od korisnika nakon isporuke dobara i usluga. Obično se javlja u obliku neplaćenih računa ili neotplaćenih kredita.

Predmet ovrhe su sva zakonski određena materijalna i nematerijalna dobra ovršenika (dužnika) na kojima se, prema Zakonu, ovrha može provesti. Tako predmet ovrhe mogu biti novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, dionice, mjenice, ali ne i odjeća, obuća…

R

Rata je način otplate kredita. Iznos glavnice je unaprijed definiran, a iznos kamate se obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća, pa su tako i obroci otplate nejednaki.

Rješenje o ovrsi označava rješenje kojim se u cijelosti ili djelomice prihvaća ovršni prijedlog. Rješenje se može i izvršiti po službenoj dužnosti kojom se određuje ovrha.

S

Stečaj nastupa kada pravna ili fizička osoba nisu sposobne plaćati svoje dugove, a prethodno nisu uspjele postići dogovor s vjerovnicima. Tada se objavi stečaj u kojem se imovina pravne ili fizičke osobe likvidira, jednostavnije rečeno prodaje, a pritom se primici od prodaje koriste za naplatu vjerovnika.

SWIFT broj služi za identifikaciju banaka i financijskih institucija u međunarodnoj mreži između više od 250 banaka i 15 zemalja, a cilj mu je identifikacija banaka i institucija u međunarodnom prometu. Svaka banka u Hrvatskoj ima svoj SWIFT broj koji sadrži između 8 i 11 znakova.

Sudski ovršitelj je sudski službenik koji po nalogu suda neposredno donosi presude, osim u sljedećim slučajevima: presude o skrbi o maloljetniku, presude u predmetima zaštite od obiteljskog nasilja, presude institucija Europske unije, stranih presuda.

T

Tražbina je zahtjev i zakonsko pravo vjerovnika koji mu dužnik mora ispuniti, odnosno pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje.

U

Definira prijenos financijskih potraživanja od vjerovnika na treću stranu (uključujući i sva navedena prava). Novi vjerovnik dužan je o prijenosu obavijestiti korisnika. Pristanak korisnika nije potreban kako bi prijenos bio valjan.

Ugovorom o nalogu obvezuje se i ovlašćuje agent za obavljanje određenih zadataka u ime korisnika (npr. ovlaštenje kojim korisnik naređuje agentu da obavi naplatu potraživanja u njegovo ime). Agent općenito ima pravo primanja naknade za svoj trud i obvezu provođenja zaduženja u skladu s uputama klijenta.

Dokument kojim vjerovnik i dužnik definiraju način i dinamiku namirenja duga.

Upravljanje potraživanjima su aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem naplate potraživanja (dugovanja) za isporučenu robu ili uslugu.

V

Vjerovnik je osoba ili pravni subjekt koja ima pravo na potraživanje od druge osobe ili poduzeća, poznatog kao dužnik. To znači da vjerovnik ima pravo zahtijevati isplatu duga, isporuku robe ili pružanje usluga koje mu dužnik duguje. Vjerovnici mogu biti pojedinci, banke, financijske institucije ili bilo koja druga organizacija koja je posudila novac ili pružila robu ili usluge na kredit.

Vjerovnici iz grupe I. su Republika Hrvatska, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i vjerovnici koji se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave.

Vjerovnici iz grupe II. su  jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali  proračunski i izvanproračunski korisnici njihovih proračuna. Ovoj skupini vjerovnika pripadaju i financijske institucije, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Ž

Žiro račun je transakcijski račun na kojemu transakcije podliježu nadzoru po osnovi fiskalnih obveza, a otvaraju se u svrhu povremenih, neredovitih novčanih primitaka.

Životno osiguranje je oblik dugoročne štednje koje osigurava od nepredvidljivih životnih događaja kao što su smrt, nenadana nemogućnost za rad i bolest. Uplaćena svota se isplaćuje po isteku police osiguranja ili u jednome od ugovorenih slučajeva.